Distribution Worldwide

Bīrubakkupakku bīru hanbai bia shorudaa

 • • Mobairubīrubakkupakku wa, kouri hanbai ni shiyō sa reru hoka, muryō sanpuru o teikyō shite shinseihin o shōkai shimasu.
 • Bīru no bakku pakku wa, hitobito ga arui tari atsumaru basho de, atsui bīru ya tsumetai bīru o teikyō suru tame ni shiyō sa remasu.
 •  Heisha no bīrudisupensā wa mochihakobi ga kanōde, serufusābisu ga kanōde, tanoshiku shiyō dekimasu.
 •  Jūrai no rain'obumāketingu shuhōde wa, hitobito wa kotonaru mono o nozomi, oboete iru mono o nozonde ita jidai wa sugisarimashita.
 •  Burando ninchi-do no kōjō ni kanshite mobairubīrubakkupakku ga hijō ni seikō shita riyū wa, burando to kokyaku no sōgo sayō ni yoru monodesu.

Atatakai nomimono to tsumetai nomimono-yō no bīru no bakku pakku

 •  Watashitachiha, arui tari, hanashi tari, idō shi tari suru burando roshutsudesu!
 • 2. Kan ya pettobotoru-yō ni, tokubetsuna bīru no bakku pakku o kaihatsu shimashita.
 • 3. Bijinesu yōgode wa, bīru seihin no kaiten-ritsu o age, inryō seihin o bunpai suru tame ni kaihatsu sa reta dorinku ga teikyō sa reru basho de no sutaffu no yōken o herashimasu.
 • 4. Keiryōdearinagara ganjōna kōzō no tame, kiwadatte imasu.
 • Kanpekina chakuyō no kaiteki-sa, puro shiyō no gaikan, sono takai kinō-sei ga, kyōryokuna burando gaikan no kiban to natte imasu.
 • Kantan ni henkō dekiru tōmeina firumu no haigo ni wa, sunpō no aru kōkoku supēsu ga arimasu. Anata no seihin to kaisha wa jinsoku ni hakken sa re ninshiki sa remasu.
 • Pōtaburubīrubakkupakku wa, tokuni arayuru taipu no bīru no tamokutekina hanbai to sanpuringu o kanō ni shimasu. Jishaseisan to chiiki no buhin sapuraiyā to no kyōryoku no hōshin ni yori, kōhinshitsude jinsokuna nōhin ga hoshō sa remasu.
 • Tokutei no jikan uchi ni sono kyaria ga tasū no shōhisha ni tōtatsu suru koto o hoshō shimasu. Sore wa takai ninshiki kachi o motsu shikaku-teki ni hijō ni miryoku-tekina seihindesu.
 • Hoka no disupenshingushisutemu to hikaku shite hanbai kosuto o sakugen shi, kan ya botoru de bīru o hanbai shimasu!  
 •  Bīru wa, itsu demo kōritsu-tekina seihin hanbai to puromōshon no tame no saisho no mobairudisupenshingushisutemu o bakku pakku shimasu!
 • Mobairu no disupenshingu kikan zentai o tsūjite, shōhisha ni ikkan shita seihin hinshitsu to ondo o teikyō shimasu.
 • Bīru no bakku pakku wa, saishin no mobairudisupenshingushisutemu to kōdona kiki o kumiawaseta monodeari, genzai shihan sa rete iru ta no dono bakkupakkushisutemu yori mo sugurete imasu Bīru taru disupensābakkupakku.

Bakku pakku

bia shorudaa

no kōdona hānesu wa, operētā no kaiteki-sa to tsukaiyasusa o hoshō shi, chakuyō-sha no hirō no risuku o saishōgen ni osaemasu.

beer keg dispenser backpack